PLACE@SPACE

PLACE@SPACE

Tentoonstelling PLACE@SPACE – (re)shaping everyday life
16.03.08 – 25.05.08
Kunstencentrum Z33
vleugel ´58 – Hasselt

(In English)
In PLACE@SPACE – (re)shaping everyday life onderzoekt Z33 de onderlinge relatie tussen de mens en haar ruimtelijke omgeving, technologie en kunst. Mensen ‘customiseren’, personaliseren, herorganiseren ruimtes dagelijks creatief tot eigen; bevattelijke plaatsen. Ze maken eigen blogs, richten hun woonkamers in en wandelen een eigen parcours door de stad.

Nieuwe technologieën maken onze omgeving meer divers, omvangrijker en complexer. In onze globale samenleving overschrijden we bijvoorbeeld gemakkelijker grenzen en zijn we zelfs in staat ‘virtueel’ op meerdere plaatsen tegelijkertijd aanwezig te zijn. Genetwerkte en digitale omgevingen treden in wisselwerking met de fysieke, mentale, sociale, culturele en historische ruimtes. Deze meerlagige, caleidoscopische ofwel hybride ruimtes brengen een veelheid van nieuwe indrukken met zich mee. Technologie wordt bovendien meer ‘ubiquitous’, wat wil zeggen dat technologie overal is en verdwijnt in de dingen die ons omringen. Technologische netwerken zijn met andere woorden minder zichtbaar aanwezig in onze omgeving.

In PLACE@SPACE – (re)shaping everyday life maken kunstenaars, wetenschappers, architecten, ingenieurs en designers de impact van die nieuwe technologieën zichtbaar en tonen ze hoe we ze kunnen hanteren om onze ruimte opnieuw tot een eigen plaats te maken.

PLACE@SPACE – (re)shaping everyday life toont installaties van Paul Casaer (B), GRRRR (Ingo Giezendanner) (CH), Ryoji Ikeda (J), Irational.org (UK), Limiteazero (I), Alice Miceli (BR), Haruki Nishijima (J), Egle Rakauskaite (LT), Reconfigurable House Team (HU), Traces of Autism (NL), Arturas Valiauga (LT), Peter Westenberg (B), Jeremy Wood (UK) (meer info over de kunstenaars hier). De scenografie van de tentoonstelling werd ontworpen door architect Christian Kieckens.
Z33 nodigt de bezoeker uit de ruimtelijke impact van technologieën te ervaren en te beïnvloeden. De werken van de kunstenaars bevinden zich op vier met elkaar overlappende spanningsvelden:

ZICHTBAAR-ONZICHTBAAR
Het fenomeen van de ‘ubiquitous computing’ heeft te maken met feit dat technologie steeds meer ‘naadloos’ in onze omgeving verwerkt wordt. In veel gevallen weten we niet meer waar die technologie verscholen zit en evenmin hoe we ze zelf kunnen manipuleren. Onze lucht hangt vol met (vervuilende) stralingen. Kunstenaars kunnen op interessante manieren, via maps, visualisaties of foto’s, deze onzichtbare netwerken zichtbaar maken.

LOKAAL-GLOBAAL
Media brengen de ‘globale wereld’ een stuk dichterbij. De strategieën van kunstenaars om de rijkdom van verschillen in de globale samenleving zichtbaar te maken, zijn in die zin zeer waardevol. Via hun handelingen in de ruimte kunnen ze ons bovendien aantonen dat er nog mogelijkheden zijn om onze plaats te kunnen veroveren in een wereld waar we niet altijd even veel vat op lijken te hebben.

NARRATIEF-CREATIEF
Immersieve omgevingen, interactieve verhaalvertellingen of kaarten vertellen ons een verhaal van onze plaats in de ruimte. Vaak gebruiken kunstenaars in hun werken low-tech technologieën als reactie tegen de verheerlijking van de intelligentie van technologieën. De ‘werking’ van deze werken is geregeld transparanter of je kan er zelf gemakkelijk mee aan de slag. Ze brengen de mogelijkheid om zelf je ruimte vorm te geven binnen handbereik en stimuleren zo een ‘Do-It-Yourself’ (DIY) cultuur.

PRIVAAT-PUBLIEK
Technologie stelt ons dus in staat om voortdurend in verbinding te staan met plaatsen op afstand. Dat biedt ons een enorme vrijheid. De keerzijde is dat diezelfde technologie toelaat ons meer te controleren. Kunstenaars trachten de voor ons niet altijd zichtbare controlerende netwerken, zoals databases, RFID (radiofrequency identification) of surveillancecamera’s onder de aandacht te brengen. Zo kunnen we hier bewuster mee omspringen en misschien zelfs af en toe de verbinding verbreken.

Open:
di-za: 11-18u
do: 11-22u
zon/feestdag: 14-17u
gratis toegang

Voor meer praktische informatie en andere activiteiten zurf je naar www.z33.be

Partners van Z33 en dit project zijn: bolwerK, IvOK, Klara, Knack, de Mondriaan Stichting, De Vlaamse Gemeenschap, Media & Design Academie, PHL (Arck), TVL, EDM, BAM, i-City.

——————————————————————————————————————————————

ps-zonder-tekst.jpgENExhibition PLACE@SPACE – (re)shaping everyday life
16.03.08 – 25.05.08
Art center Z33
vleugel ´58 – Hasselt

In PLACE@SPACE – (re)shaping everyday life, Z33 takes a look at the relationship between people and their spatial environment, art and technology. People are creative in ‘customising’, personalising and reorganising spaces every day to make spaces personal and intelligible to them. They make their own blogs, decorate their living rooms and follow their own route when walking through the city.

New technologies have made our surroundings more diverse, larger and more complex. In our global society it is easier to cross borders and we can even be ‘virtually’ present in different places simultaneously. Networked and digital environments interact with physical, mental, social cultural and historical spaces. These multi-layered, kaleidoscopic, or hybrid spaces provide a wealth of new impressions. Technology is also becoming more ‘ubiquitous’, by which we mean that technology is everywhere, concealed in the objects that surround us. In other words, technological networks have become less visible in our environment.

In PLACE@SPACE – (re)shaping everyday life, artists, scientists, architects, engineers and designers make the impact of these new technologies visible once more and show how we can use them to reclaim our spatial environment and to make it our own again.

PLACE@SPACE – (re)shaping everyday life shows installations by Paul Casaer (B), GRRRR (Ingo Giezendanner) (CH), Ryoji Ikeda (J), Irational.org (UK), Limiteazero (I), Alice Miceli (BR), Haruki Nishijima (J), Egle Rakauskaite (LT), Reconfigurable House Team (HU), Traces of Autism (NL), Arturas Valiauga (LT), Peter Westenberg (B), Jeremy Wood (UK) (more info about the artists here). The scenography of the exhibition was designed by architect Christian Kieckens.
Z33 invites the visitor to experience and influence the spatial impact of technology. The works by the artists exist in four overlapping areas of tension:

VISIBLE-INVISIBLE
The phenomenon of ‘ubiquitous computing’ is about the fact that technology is being integrated into our surroundings ever more ‘seamlessly’. In many cases we no longer know where technology is concealed, let alone how to manipulate it ourselves. Artists can reveal these invisible networks in interesting ways using maps, visualisations or photos.

LOCAL-GLOBAL
The media has brought the ‘global world’ closer to us. In that sense, artists strategies to reveal the richness of diversity in a global society are very valuable. Via their acts in spaces, they can show us that there are still opportunities to claim our own space in a world that we do not always seem to have a grip on.

NARRATING-CREATING
Immersive environments, interactive story telling or maps tell us a story about our place in space. Artists often use low-tech technologies in their work, as a reaction against the glorification of technological intelligence. As a rule, these works function more transparently or are easy to work with. They bring the possibility of shaping your own space within reach, hereby stimulating a ‘Do-It-Yourself’ (DIY) culture.

PRIVATE-PUBLIC
Technology enables us to be constantly in contact with places from a distance. This gives us enormous freedom. The shadow side is that the same technology allows us to control more. Artists try to draw attention to controlling networks that are not always visible to us, such as databases, RFID (radiofrequency identification) or surveillance cameras. This enables us to interact with them more consciously and maybe even break the connection now and again.

Open:
Tu-Sa: 11-18u
Th: 11-22u
Sun/Holidays: 14-17u
Free entrance

For more practical information and other activities visit www.z33.be

Partners of Z33 and this project are: bolwerK, IvOK, Klara, Knack, de Mondriaan Stichting, De Vlaamse Gemeenschap, Media & Design Academie, PHL (Arck), TVL, EDM, BAM, i-City.

Eén reactie

25 11 2008
e-cultuur weblog» Weblog Archief » Intangible scapes, Addictlab

[…] praktijkvoorbeelden voorgesteld. In België schreven onder meer Frederik De Wilde, Alok Nandi en Z33 (Place@Space) bijdragen voor het boek. meer informatie: […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: