PLACE@SPACE ARTISTS

ZICHTBAAR – ONZICHTBAAR

datatron6.jpg°RYOJI IKEDA 1966 (J)
data.tron, 2007, installatie

How many points are there in a line?
What is the number of numbers?
How can we verify that the random is random?

data.tron maakt deel uit van een project waarin een reeks experimenten zulke vragen wiskundig en fysiek benadert. De installatie data.tron maakt mathematische berekeningen van elk deeltje, elke pixel aanwezig in een beeld. De enorme hoeveelheid data zorgt voor een intense visuele ervaring. De ‘belever’ van het werk is ondergedompeld in de niet onmiddellijk zichtbare wereld van oneindige data gelegen tussen de 0 en de 1.

Coproductie door Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains en Forma

EN – How many points are there in a line?
What is the number of numbers?
How can we verify that the random is random?

data.tron is part of a project in which a series of experiments approaches such questions mathematically and physically. The data.tron installation makes mathematical calculations of each tiny part, each pixel in an image. The enormous quantity of data provides an intense visual experience. The person experiencing the work is submerged in the not immediately visible world concealed in the infinity of data between 0 and 1.

Co-production by Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains and Forma

www.ryojiikeda.com

aag1.jpg°PETER WESTENBERG 1968 (B)
Routes + Routines
, 2008, installatie

Kunstenaar Peter Westenberg heeft in het kader van PLACE@SPACE het project ‘Routes + Routines’ ontwikkeld. Het project creëert een tijdelijke draadloze ruimte binnen de Groene Boulevard van Hasselt. Deze door de bewoners georganiseerde gemeenschappelijke ruimte is een plaats voor experiment. Die omgeving maakt het mogelijk beelden en geluiden van wandelingen met low-tech schoeisel via het internet uit te zenden. Op een speelse manier gaan de wandelingen in op serieuze vragen zoals: kan je bandbreedte uitlenen en hoe vrij kan je rondwandelen op het internet? ‘Routes + Routines’ maakt de relatie tussen private en publieke ruimtes waarneembaar.

Voor de wandelingen zijn speciale ‘technologische data’ schoenen gemaakt, uitgerust met microfoons, minicamera’s, zenders en antennes. De wandelaars die deze schoenen dragen, veranderen hierdoor in actieve producenten. Wandelen is verbeelden. De wandelingen worden rechtstreeks gestreamd via internetverbindingen die ze onderweg aantreffen. Uiteindelijk resulteren de middels de wandelingen vergaarde teksten, beelden en geluiden in een database film. In samenwerking met Constant vzw.

EN – Artist Peter Westenberg developed his project ‘Routes + Routines’ for PLACE@SPACE. The project creates a temporary wireless space within the Green Boulevard in Hasselt. This common space organised by the residents is a place in which one can experiment. The environment makes it possible to broadcast pictures and sounds from walks with low-tech shoes via internet. These walks take a playful approach to exploring serious questions such as: can you loan out bandwidth and how freely can you walk around on the Internet? ‘Routes + Routines’ makes the relationship between private and public spaces perceptible.

Special ‘technological data’ shoes have been made for the walks. These shoes are fitted with microphones, mini cameras, transmitters and antennae. The walkers wearing these shoes are hereby transformed into active producers. Walking is depicting. The walks are streamed directly via internet connections that they come across on the way. The walks finally result in a collection of texts, images and sounds in a database film. In collaboration with Constant vzw.

www.constantvzw.org

checkpoint_chernobyl.jpg°ALICE MICELI 1980 (BR)
Chernobyl Project – the invisible stain,
(work-in-progress) 2007-2008, mixed media

Het doel van het doorlopende ‘Chernobyl Project’ is het creëren van een reeks radiografische beelden van de afgesloten Chernobyl zone. De achtergelaten vernietigende sporen van de kernramp zijn zichtbaar, maar de nog sterk aanwezige energie van de stralingen onttrekt zich aan het oog. Om die aan de oppervlakte te brengen, creëerde Miceli een nieuwe technologie in het IRD (Radio Protection Institute), namelijk een vorm van beeldregistratie van gammastraling. Hiermee maakt ze de onzichtbare energie in een ‘dode’ omgeving zichtbaar. De Chernobyl zone lijkt in tijd en ruimte veraf, maar maakt onmiskenbaar deel uit van ons collectieve geheugen. Miceli stelt deze omgeving en ook de mogelijke gevolgen van onze wijze van energieproductie terug aanwezig. Hoe kunnen we kijken naar die plek? Waar is de ‘slechte’ energie gesitueerd? Waar bevinden zich haar sporen? Kunnen we het immateriële, het onzichtbare voelen?

ENThe goal of the ongoing ‘Chernobyl Project’ is to create a series of radiographic images of the closed off Chernobyl zone. The destruction left behind by the nuclear disaster is clearly visible, but the energy from the radiation which is still emphatically present, cannot be seen by the eye. To bring it to the surface, Miceli created a new technology in the IRD (Radio Protection Institute), which is a form of image registration of gamma radiation. She has used this to reveal the invisible energy in a ‘dead’ environment. The Chernobyl zone seems far away in terms of time and space, but is an undeniable part of our collective memory. Miceli makes this environment and the possible consequences of our ways of producing energy felt again. How can we look at this place? Where is the bad energy located? Where are its traces? Can we feel the immaterial and the invisible?

www.premiosergiomotta.org.br/blog/chernobyl2

inslovenia01.jpg°HARUKI NISHIJIMA 1971 (J)
Remain In Light,
(work-in-progress), interactieve installatie

In onze hedendaagse steden, vol met hoogbouw en met weinig ruimte voor groen, is steeds minder ruimte voor ouderwetse insecten zoals vlinders. Ze zijn verdrongen naar de overgebleven natuur, ver buiten de steden. Zijn ze verdreven door de mens? Of worden ze verdrongen door de hedendaagse insecten: stukjes rondvliegende communicatiedata, elektromagnetische straling afkomstig van radio en tv zenders, taxi’s en mobiele telefoons? In de installatie ‘Remain In Light’ wordt je uitgerust met een vlindernet en een computer in een rugzak. Het vlindernet fungeert als antenne en wordt gebruikt voor het vangen van de insecten van onze tijd. De gevangen insecten worden vervolgens losgelaten in de expositieruimte waar ze rondvliegen als projecties. Met deze ‘electronic insect-collecting kit’ is de verzamelaar in staat zijn tijd, ruimte en plaats te beheersen.

ENIn our modern cities, filled with high-rise buildings and with little space for greenery, there is less and less space for old-fashioned insects like butterflies. They have been driven away to what is left of the natural world, far away from the cities. Have they been driven away by people? Or have they been driven away by the modern insects: pieces of floating communication data, electromagnetic radiation from radio and TV masts, taxis and mobile phones? In the installation, ‘Remain In Light’, you are equipped with a butterfly net and a computer in a rucksack. The butterfly net acts as antenna and is used to catch the insects of our time. The captured insects are then released n the exhibition hall where they fly around as projections. With this ‘electronic insect-collecting kit’ the collector is able to control their time, space and place.

LOKAAL- GLOBAAL

dsc_0021.jpg°TRACES OF AUTISM
Wim Cuyvers (B), Maartje Dros (NL), Jayme Yen (US), Jozua Zaagman (NL), Jacqueline Schoemaker (NL), 2005-2007, installatie

‘Traces of Autism’ is een onderzoeksgroep actief in het ‘Design Departement’ aan de ‘Jan van Eyck Academie’ in Maastricht. Zij inventariseren, vaak op een zeer fysieke manier, de publieke ruimte van de Euregio Meuse-Rhine. Dat resulteerde in een alternatieve kaart van de Euregio. De kaart ‘A propos d’une carte à faire’ kwam tot stand aan de hand van een definitie de publieke ruimte, het boek ‘Oeuvres’ van Fernand Deligny, een tekst over de omschrijving en wettelijke context van de Euregio, kopieën van andere kaarten, video en foto’s. In de tussenruimte die ze innemen in de tentoonstelling PLACE@SPACE ontleden ze de kaart in haar verschillende lagen.

EN‘Traces of Autism’ is a research group at the ‘Design Department’ of the ‘Jan van Eyck Academy’ in Maastricht. The inventory they made of the public space in the Euregion Meuse-Rhine was often compiled in a very physical way. The result was an alternative map of the Euregion. The map, ‘A propos d’une carte à faire’ was inspired by the book ‘Oeuvres’ by Fernand Deligny, a text about the description and legal context of the Euregion, copies of other maps, videos and photos. In the interspace that they occupy in the exhibition PLACE@SPACE, they dissect the map’s multiplicity of layers.

www.janvaneyck.nl

p-casaer-joyvalley2.jpg°PAUL CASAER 1967 (B)
Joyvalley
, 2008, installatie

De installatie ‘Joyvalley’ is geïnspireerd door een afbeelding op een fles melk. Net als de utopie ‘El Dorado’ (Voltaire), ‘Shangri-La’ (Hilton) en ‘Utopia’ (More) verwijst het naar een ideale en onbereikbare plek. Een plek waar alles vruchtbaar, gezond en zorgeloos is. Een plek waar iedereen gelijk en gelukkig is, en waar het plezier geen grenzen kent. In tegenstelling tot het met goud geplaveide land van Voltaire waar kinderen spelen met diamanten, is hier een overvloed aan broden, als metafoor voor gastvrijheid en generositeit.

Paul Casaer gebruikt de omringende wereld als een inspiratiebron voor vormen. Hij ontdoet voorwerpen van overbodige details, wat resulteert in een evenwicht tussen verbeelding en abstractie.

ENThe installation, ‘Joyvalley’, was inspired by a picture of a bottle of milk. Just like earlier utopias such as ‘El Dorado’ (Voltaire), ‘Shangri-La’ (Hilton) and ‘Utopia’ (More), it refers to an ideal, unattainable place. A place where everything is fertile, healthy and care-free. A place where everyone is equal and happy. In contrast to Voltaire’s country, where children played with diamonds and the streets were paved with gold, there is an abundance of bread in Joyvalley, as a metaphor for hospitality and generosity.

Paul Casaer draws his inspiration for shapes from the world around us. He strips his objects of superfluous details, which results in a balance between depiction and abstraction.

www.paulcasaer.com

heath_bunting_rio_chanca01.jpg°IRATIONAL.ORG > Heath Bunting 1966 (UK)
Borderxing Guide
, (work-in-progress), internetproject

Heath Bunting wordt beschouwd als de meest gevaarlijke artiest in Groot- Brittannië. Hij is oprichter van irational.org (1996), een server beheerd door zes internationale net- en media artiesten.

Heath Bunting´s BORDERXING GUIDE bestaat voornamelijk uit documentatie van wandelingen waarbij nationale grenzen worden overgestoken zonder onderbreking van douane, immigratie of grenspolitie. Zo bekritiseert hij regerings- en andere bureaucratische instanties die het over- steken van grenzen beperken. Hij verzamelt zijn kennis in een website die enkel toegankelijk is voor ‘ingewijden’. Deze manier van werken suggereert dat ook het internet niet grenzeloos is.

De ligging van Z33 in de Limburgse regio en het Euregionaalgebied, maakt een artistieke exploratie van grenzen bijzonder interessant. Hij verkent voor PLACE@SPACE samen met het projectteam en het publiek de Belgisch-Nederlandse grens bij Kanne aan de hand van een bordercrossing-oefening.

EN – Heath Bunting is considered the most dangerous artist in Britain. He is the founder of irational.org (1996), a server managed by six international net and media artists.

Heath Bunting´s BORDERXING GUIDE consists mainly of documented walks during which national borders were crossed without any intervention from customs, immigration or border police. In this way, he is criticising the way in which crossing borders is restricted by government and other bureaucratic agencies. He collects this knowledge in a website that is only accessible to ´initiates`. This way of working suggests that even internet has borders.

Z33’s location in the region of Limburg and the Euregional area makes an artistic exploration of borders especially interesting. Heath explores the Belgian-Dutch border at Kanne using a border crossing exercise for PLACE@SPACE together with the project team and the public.

www.irational.org

stepas-house2_2002.jpg °ARTURAS VALIAUGA 1967 (LT)
I Dropped in on Stepas, We Talked about Life
, 2002-2003, fotoreeks

De foto’s van Arturas beelden een koppel af in hun huiselijke omgeving. Door de jaren heen verzamelden ze kranten en magazineknipsels tegen de muur. Het resultaat is een kleurrijke en zeer persoonlijke omgeving die onmiskenbaar hun plaats in de wereld onthult.

‘To talk about life or eat a Super Big Mac layered with pulp fiction and peoples’ destinies. Fast food…Don’t talk about life just feel a part of it, to accept a stranger as one’s very own, to stay honestly individual. During ten years the walls covered with clips from newspapers and magazines as well as candy wrappers are between silence and talking. Home becomes the map of the inside and outside world.’

EN – Arturas Valiauga’s photographs show how a couple brings the world into their house over the years with newspaper and magazine cuttings. The result is a colourful and very personal environment that unequivocally reveals their place in the world.

‘To talk about life or eat a Super Big Mac layered with pulp fiction and peoples’ destinies. Fast food…. Don’t talk about life just feel a part of it, to accept a stranger as one’s very own, to stay honestly individual. During ten years the walls covered with clips from newspapers and magazines as well as candy wrappers are between silence and talking. Home becomes the map of the inside and outside world.’

www.photography.lt/lt.php/Fotografai?id=133

pentagram-flights-press1.jpg°JEREMY WOOD 1976 (UK)
Pentagram Flights
, 2008, installatie

Het citaat ‘It is not down in any map; true places never are.’ verscheen eerst in Melville’s Moby Dick in 1851. Een plaats is inderdaad niet zomaar kenbaar te maken aan een publiek. Een plaats is de manier waarop wij dag in dag uit de ruimte schrijven. Jeremy Wood testte zijn plaatsgevoel zeer letterlijk en lichamelijk door met een GPS ontvanger rond te lopen en het citaat in de ruimte te schrijven.

Voor Z33 visualiseert hij de trajecten die hij geregeld door de lucht maakt. Zo maakt hij een persoonlijke luchtdocumentaire met behulp van foto, video en GPS apparaat. De reis bestaat uit vijf commerciële vluchten over Europa in de vorm van een ster. Hij registreerde het 8714km lange circuit door middel van GPS om een tekening te kunnen maken tussen Engeland, Polen, Spanje, Zweden Italië en van daaruit terug naar Engeland. Deze reis kostte Wood 68 uren en 85 euro.

ENThe quote ‘It is not down in any map; true places never are.’ first appeared in Melville’s Moby Dick in 1851. Indeed, a place cannot just be made known to the public. A place is the way in which we make our mark on a space day in day out. Jeremy Wood tested his feeling for space very literally by walking around with a GPS receiver and writing the quote in space with his body.

For Z33 he has explored the journeys that he regularly makes in the air. He made a personal air documentary with the help of photos, video and GPS equipment. The journey consists of five commercial flights over Europe in the shape of a star. The 8714km long trip was registered using GPS to make a drawing between England, Poland, Spain, Sweden, Italy and from there back to England. The journey cost Wood 68 hours and 85 euros.

www.gpsdrawing.com

NARRATIEF – CREATIEF

grrrr_istanb_taksim.jpg°GRRRR > Ingo Giezendanner 1975 (CH)
Intervention for Z33
, 2008, assemblage, mixed media

De Zwitserse kunstenaar GRRRR verwerkt zijn fascinatie voor de stadscultuur en zijn stadsobservaties in stripachtige zwart-wit tekeningen en videoclips. Deze zeer precieze creaties zijn door hun gereduceerde zwart wit tonen tegelijk afstandelijk en intiem. GRRRR verwerkt zijn stadsdecors in de tentoonstellingsruimte. Hij brengt minder zichtbare plekken of details in de stad aan de oppervlakte en brengt ze zo tot leven. GRRRR documenteert ook de impact van globale processen op stedelijke omgevingen. Voor Z33 maakt Giezendanner een collage van indrukken uit de verschillende steden die hij al in kaart bracht, gecombineerd met zijn impressies van de stad Hasselt.

ENThe Swiss artist GRRRR expresses his fascination for urban culture and observations of the city in cartoon-like black and white drawings and video clips. Their stripped-down black and white tones make these extremely precise creations distant and intimate at the same time. GRRRR has integrated his urban decors in the exhibition space. He brings less visible places or details in the city to the surface and in doing so brings them to life. GRRRR also documents the impact of global processes on urban environments. For Z33, Giezendanner has made a collage of impressions from the different cities that he has already explored, together with his impressions of Hasselt.

www.grrrr.net

house04.jpg°RECONFIGURABLE HOUSE TEAM
Usman Haque (UK), Ai Hasegawa (JP), Barbara Jasinowicz (PL), Gabor Papp (HU), Bengt Sjolen (SE), Adam Somlai-Fischer (HU), Tamas Szakal (HU) (based on work by the Reorient team)
Reconfigurable House 2
, 2007, interactieve installatie

In de installatie ‘Reconfigurable House 2′, een vervolg op een eerdere versie ontwikkeld in Tokio (2006), staat de relatie tussen het lichaam en het vormgeven van ruimte centraal. Door interactie met het huis wordt de bezoeker deel van het systeem. Het huis herconfigureert zich aan de hand van de gemeten biometrische data bij de bezoeker.

Het project is een kritiek op de alomtegenwoordige ‘smart homes’. In deze huizen reageert goed verborgen technologie ‘automatisch’ op ons gedrag binnen de ruimte. De industrie praat ons deze geautomatiseerde omgang met technologie aan. Het probleem is dat mensen zeer uiteenlopende meningen hebben over hoe een huis moet reageren. De onzichtbare technologie laat ons echter niet toe zelf aanpassingen te maken. Daarentegen is het ‘Reconfigurable House’ opgebouwd uit duizenden low-tech onderdelen die het de bezoeker mogelijk maken het huis zelf eindeloos aan te passen.

EN – In the installation, ‘Reconfigurable House 2′ a follow up to an earlier version developed in Tokyo (2006), the central theme is the relationship between the body and design within a space. The visitor becomes part of the system by interacting with the house. The house reconfigures itself on the basis of the visitor’s measured biometric data.

The project is a critique of the ubiquitous ‘smart homes’. In these houses, carefully concealed technology reacts ‘automatically’ to our behaviour within the space. The industry convinces us to engage with this automatized technology. The problem is that people have very different opinions about how a house should react. This invisible technology does not allow us to make our own adjustments. In contrast to this, ‘Reconfigurable House’ has thousands of low-tech components that enable visitors to make infinite adjustments to the house.

http://house.propositions.org.uk

PRIVAAT – PUBLIEK

dsc03926.jpg°LIMITEAZERO >
Silvio Mondino
1970 & Paola Rigamonti 1963 (I)
Order & Chaos
, 2003, interactieve installatie

De installatie van de architectuur-, media-design- en mediakunstenstudio Limiteazero is gebaseerd op ‘Carnivore’ software. Deze surveillance softwareapplicatie luistert naar alle internetverkeer op een lokaal netwerk. Limiteazero maakte een interface voor die lokale trafiek om ze zichtbaar te maken aan het publiek. Ze visualiseren wat voor soort informatie mensen opzoeken, welke netwerken ze aangaan vanuit een lokaal knooppunt. Kortom, hoe mensen hun plaats trachten veroveren in wereldwijde netwerken en hoe ook die plaats niet afgeschermd is van pottenkijkers.

Limiteazero vertaalt die idee in een bijzonder tactiele interface. Abstracte IP-nummers worden omgezet naar fysieke entiteiten in de vorm van een reeks nummers. De data worden omgezet naar een voelbaar systeem dat rea-geert op tactiele interactie. De bezoeker is zo in staat het datasysteem aan te raken en te ‘ordenen’.

ENThis installation by the architecture, media design and media art studio Limiteazero is based on ‘Carnivore’ software. This surveillance software application listens to all internet traffic on a local network. Limiteazero made an interface for the local traffic to make it visible to the public. In doing so, they visualised the sort of information people look up and the networks they enter from a local interchange. In short, how people try to secure their space in global networks and how this space is not fenced off from Peeping Toms.

Limiteazero translates this idea in an extremely tactile interface. Abstract IP numbers are converted into physical entities in the form of a series of numbers. The data is converted into a tangible system that reacts to tactile interaction. The visitor is able to touch the data system and to ‘order’ it.

www.limiteazero.net

privacy-protection.jpg°EGLE RAKAUSKAITE 1967 (LT)
‘My address is not a house, nor a street, my address is a shopping center’
, 2004, videoinstallatie

Egle Rakauskaite toont hoe mensen de supermarkt tot hun eigen plaats maken door allerlei creatieve strategieën van toeëigening. Zo kunnen we ons bij-voorbeeld verbergen voor de camera’s in de supermarkt door massaal onze paraplu’s open te klappen. Met haar project maakt ze ons bewust van consumeren en adverteren als middel voor communicatie en overtuiging in commerciële omgevingen.

EN – Egle Rakauskaite shows how people personalise supermarkets to make them their own place by using several creative appropriation strategies. For example we can conceal ourselves from surveillance cameras in supermarkets by opening our umbrellas in large groups. Egle Rakauskaite uses this project to question consumerism and advertising as tools for communication and persuasion by creating specific situations in commercial spaces.

www.rakauskaite.com

One response

9 03 2008
Liesbeth Huybrechts

Op de blog van Régine Debatty staat een artikel over een nieuwe medialab in Budapest dat “gerund” wordt door een aantal artiesten van “Reconfigurable House”.
http://www.we-make-money-not-art.com/archives/2008/03/visit-to-kitchen-budapest.php

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: